Albert akční leták: aktuální supermarketu od 11.5. - 17.5.2016 strana 3/12Akční nabídka

Textový přepis

to nejlepší pro vás vyrobeno v české republice ššuunnkkov ová klob kloobbás kl ása ása • 10000 g • v naabí bííddce bíd ce tak ttaaakkkéé šuunk unnnkkov ová váá kklloobbás klo báás ása 2288800 g za 35 35, 5,,990 kč 5,9 • klob looobbáása ásssaa vh vhodn ooddn dná na na ggril riil rril rret re etr tro kr kráálloovvsk ská ssllanin anin an ina 12 90 16,901 • 100 00 g • bez ez le lep eppkku ku, uu,, ssóóji a gglluuta sój utttaama man m aannu sod so ooddnnéh néééhho e621 e62 6621 2211 -23 % toaassto to tová vá cih ihhla llaa 97 % 97 ve v ep př řo ov vého ého éh bo b oku oku ku • 100 00 g 14 90 17,901 • 100 00 g 15,901 -16 % jaavo vořick řicckký to ři toče čený ný ssaaláám 990 1190 traam tr mppsský ký saalllám ám ám • 100 00 g -25 % 7 909,50( -16 % 12,901 -23 % debrecínská pečeně • 10 100 g ddeebr bbrec rec ecín ecín ínsskké pá párk rrky ky prrem emiu ium 11 9014,901 • 10000 g -20 % šunnkka od šu od kos osttii • 1100 00 g • výběr 00 výbě vý běr ěěrová oovv jaakkos ot os • z očišt oččiišt š ěn št ěnnéého ěné ho spo sppodní spodní dníího dního ho šál ššáálu lu 13 515,9010 sleva 15% 1590 20,90) -23 % 990 14,901 -33 % zavviinááččee za 87 % 87 vep ve př řo ov vé k kýýty ty • cena ceena enna n za za 1000 g • v na nabbíd íídcce tak aakkkéé zav za avin av iná náče ná ččee 4400 400000 g zaa 37, 37 9900 kkčč vychutnejte si pocti tivou u kvalitu. nov ováá retr etroo řada ř ada da al alber bertt bezz kom ber k pro promi miisu – bbez e lep ez lepku eppku ku, u, só sóji j a glut ji glut lutama utama amanu sod am sodnéh dného néhho (e62 e 21). e6 1)) sm 19 170x280 v08 zaklad 01-12.indd 3 05.05.16 16:36