Albert akční leták: aktuální supermarketu od 11.5. - 17.5.2016 strana 2/12Akční nabídka

Textový přepis

v y bí r e j t e jen t o n e j l e p ší. a rozpalte to! 9 9013,901 99,90) • chla hllaaze hl hlazen zzen ená en • 1 kg kg -28 % špeekkááččkkyy šp ruččnně vá ru vázané zannéé za 7990 veppřřová ve ová kkrrkkoovviice ov ice ce s kkoost ostí stí – vvccel st elkkuu elk -20 % • 1100000 g • v na nabbí bíd íídddce ce ta ce taakké tak šppeekáč šp špe kkáááččkkyy kkl klillipso ips pssoova pso vaané, van é, 100 110 0000 g zaa 7, 7,,990 kč 7,9 1390 rreettr ro farm fa rmáářřsk ské ššppeekkkáč ááččky ky • 100 00 g • bbeez ez leepk eppk pku, u, sóójji a gl só sój gluuta gluta utta taman maan m anu sodn oddn dnéh éého ho ho e62 ee6 66221 21 výro vý robek bbeek z m mllet etééh ého ho masa ma masa sa mix ix •m masn aassný asn ssnný polo pol olo olo loto ttov oovvar ar • 48800 g • 1 kkgg = 62, 66222,,30 30 kč kč super cena 2990 42,90) -30 % po p odí díl m ma assa a 95 9 5% kkrrůt ůtí sstteh ehen enní nnníí plláátteek 11990 • 1 kg kg • ch cchl hlaze hl laz aaze zzeený ný • původ ůůvvvood maďa ůvo maď aaďa ďďaarsk arrs rsk sko sk sko 149,902 -20 % 159 kč 44 90 24 90 30,90) -19 % maarriinnáády m dy bez ééččeekk be super cena uhlílí uh 189,002 -15 % mari ma rinnooova vvaannéé vep epřo řové vé meeda m daililoonnky nkkyy – itali ttaaliliiaa •m masn assn asn sný poolo ollo lotov ttooovvar ar • chla chla hhllaaze zzen eenný • 1 kg kg 10990 • 2,,55 kg kg • v na nabbíd bíííddccee ttak taak aké gri ggr rriilov looovvac aací ccíí táccek ceek ek 4 ks ks zzaa 344,9 ,,990 kč 149,902 -26 % kuřřeeccíí stteehe ku hennnní říze ří zek ffllaam men enggoo • 15500 g • 1100 00 g = 1166,60 00 60 kč 60 kč • růz ůůzn zné druh zn rruuh uhy •m maaasn sný polo sn olo ol lotto tov oovvaarr • chhlllaazen zen enýý • 1 kkgg pstruh kuchaný s hlavou 1690 22,90) • vakuově balený • cena za 100 g sm 19 170x280 v08 zaklad 01-12.indd 2 -26 % ilustrační foto ryba týdne pstruh je v gastronomii tradičně ceněná lososovitá rybaa, a to zejména tím, že ve svvalovém tuku se nachází v prů ůměru zhruba dvojnásobné mnoožství klíčové omega–3 mastné kyseliny oproti jiným sladkovodním rybám. pstruh je vhod dný ke všem kuchyňským úpraavám. lahodné rybě nejlépe vyhoovuje jednoduchá příprava s minimem přísad. 05.05.16 16:35