Albert akční leták: supermarket od 4.5. - 10.5.2016 strana 3/12Textový přepis

to nejlepší pro vás vyrobeno v č české republice ttllač lač ačeennka ka spe peci ciááll 1090 • 1100 00 g 00 11 90 vvyyso soči čina na • 10000 g 13,501 super cena rreetr tro ddeebbrrec ecín ínsk ská peččeenněě pe • 100 00 g • be bez lep bez epku, epk ppkkuu,, ssój só óójji a ggllut uuta taman maaanu m sooddnnéh so néééhho e62 62211 621 -19 % 1990 23,90) -16 % po p o od díl íl ma mas m assa 94 % a kuřřeecí ku cí prs rsní ní ní šuunk šu nnkka • 10000 g • sta tan aannddar arrdn dní ní jjak akkos oost st st 12 90 16,901 rroožn ožžnnov ovsk ský salláám sa 1390 -23 % • 100 00 g 1190 po pod p od o dííll mas ma m asa 77 % super cena 15,901 -25 % víde ví deňňs deň ňské ské ké párky pá rky rk • 100 00 g 14 90 20,90) retro vepřová šunka bbook flam amen enddrr endr • 10000 g • 100 100 g • ne 10 nejjvvyš yšší yšší ší jaakkoosst • be bez ez lleeppkku, u sóji óji a ggllut ój utam amaannu soddnnéh so ého ee6621 21 -28 % 18 925,90)0 sleva 27% 93 % ve 93 vepř přov ové kýty ký ty 92 % vepř 92 př p řové ov o vé v éh ho o bo bok b oku ok hhaassiiččsská ká gri rilloovvaací cí vyypppék éékkač ačkkaa • 100 00 g • v nab nnaab abídce íddcce také íd ídc aakké hasič hhaasič siiiččsská ssičsk skká ká vy vypék ppééékkačk aččka čka čk 4450 50 g zaa 74 50 74, 74, 4,90 90 kč kč • kl klob lob lo obás obás ásy sy vvhhhoodné ddnné né na gri na ggrrriil 1390 16,901 -17 % 1190 6 908,90( 14,901 -20 % ppiikkaant ntnníí sýrrovvá ppoom maazá zánk nka • cena ennaa za en za 100 g • v nab nabíd na bíd í ce ce tak ttaakké pomaazán á ka ka rrooddiinn rod rodinn innná, á, 100 11000 00 g za za 11, 11 9900 kčč 11 sm 18 170x280 v08 zaklad 01-12.indd 3 -22 % s láát ppaaříížsský sa ký • ce cenaa za za 10 100 00 g • v nabídce aabí bbíídce dcee také ttaakéé s áátt vitami sa sal vitami vit amino am noovvýý,, 100 nov 1000 g zaa 6, 66,9 ,990 kč 28.04.16 12:42