Albert akční leták: Sleva 25% na všechna piva od 6.5. - 8.5.2016 strana 2/2Akční nabídka

Textový přepis

4 8 405,90( 9 9011,90. -25 % 3012,501 -25 % berrttol be old vveelk lkop lkop opop opoovvic ický ický ký kozeel sv ko svvět ěttlý lý • sv svět ětléé výč ýčep epní ní piv ivoo • 00,,,55 l • 1 l = 8, 8,,80 800 kč • zá zálo loha ha na lá láhheev ev 3 kčč ý v o d n víke a v i p l a festiv -25 % ssttar aroopprame raame men • sv svět ětléé výč ýčeppní ní piv ivo • 00,,5 l • 1 l = 1188,,660 kkčč • zá zálo lohhaa na láh láhe lá hev 3 kkčč • sv svěěttlé lé výýččeeppní ní pivo ivo iv • 00,,5 ,5 l • 1 l = 1177,,880 kkčč • zzáálo loha oha ha na lá láhe hev 3 kkčč 12 . 5 . 8 6.– 14 6016,901 22 1018,901 -25 % 40 29,90) -25 % -25 % zlattý ba zl bažžaan anntt bern bern be rnaarrd despper de erad ados doss • sv svět ětlýý lež ežák ák • 0, 0,5 l • 1 l = 2255,,220 kč kč • zzáálo loha loha loh ha na llá láh áhhe hev eevv 3 kč kč • ssvvěěttlýý lež ežáákk • 0, 0,,55 l • 1 l = 28,,220 kč kč • zá záállo loha ha na llááhe hev 3 kkčč • pe perrlliv ivý le ležá žáákk s př příc íchutí hutí hu tí teqquuiily ly • 330 330 ml 33 ml • 10 100 ml 100 ml = 6,7 ,79 kč kč 10 13 4013,901 14 8018,501 -25 % 1018,901 -25 % -25 % bran br aanníkk bbiire relll sttar st arop ar arop opram rame ra men co coooll • ssvvět ětlléé výč ětlé ýče čep epnníí piv ivo • 0, 0,5 l • 1 l = 20 20,880 kčč • nneeal alkoho koho ko holilick cké ppiivoo • 0,5 0,,5 l • 1 l = 27 27,660 kkčč • 0, 0,5 l • 1 l = 2288,,220 kkčč • vy vybr bran ané dr druh uhy 33 60 44,90) -25 % 28 40 37,90) -25 % kkrruš ušov ovic ice 1122 prim pr imus us • sv svět ětlýý lež ežák ák • 1, 1,5 l • 1 l = 22 22,440 kč 22,4 kč • 0, 0 5 l = 11 11,20 ,220 kčč • ssvvěěttléé sto toln lní pi lní pivo vo •2l • 1 l = 14 14,2 ,20 kč kč • 00,,5 l = 7, 7,10 10 kč 26 90 35,90) -25 % velk ve lkop lkop opop opov ovviic ický ký kkooze zel 11 11 • ssvvětlý ětlýý leežžák ět ák • 1, 1,2255 l • 1 l = 21 21,5 ,52 52 kč kč • 0, 0,5 l = 10 10,,776 kč 10,7 kč 246 70 329,00* -25 % buudw b dweeiise seerr bu buddvvar bud ar b: orig or igin inal al • ssvvět ětlý lý leežžáákk •5l • 1 l = 49 49,,334 kkčč • 0, 0,5 ,5 l = 24 24,,667 kč kč adresa provozovatele: ahold czech republic, a. s., radlická 117, 158 00 praha 5 – nové butovice. veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. v letáku jsou použita ilustrační fota. ceny všech produktů platí pouze v termínu od 6. 5. do 8. 5. 2016. uvedené ceny jsou bez dekorace. distribuci zajišťuje společnost mediaservis. v případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. chyby v tisku vyhrazeny. tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. cenová nabídka neplatí v supermarketech albert. letáková nabídka platí do vyprodání zásob. uvedené ceny jsou v kč. 18/16 hm 18 297x410 v06 prebal pivo.indd 2 27.04.16 17:46